Τομέας Μηχανολογίας


Ο τομέας Μηχανολογίας έχει τις εξής ειδικότητες:

 • Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

 

Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγειινής
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας των εργαλειομηχανών
 • Εκτελεί, σύμφωνα με το σχέδιο, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές
 • Επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
 • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση, και – κατά περίπτωση – την επισκευή των μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτης συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων, όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Μπορεί να ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσης(βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης
 
Παρουσίαση εργαστηρίων Μηχανολογικού Τομέα 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 

 

Β΄ ΤΑΞΗ

Τα μαθήματα ειδικότητας έχουν συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – Β’ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

3 Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

2Θ + 4Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

2Θ + 3Ε

ΣΥΝΟΛΟ

18 ΩΡΕΣ

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

Τα μαθήματα ειδικότητας έχουν συνολικά είκοσι τρεις (23) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι μαθητές του τομέα μηχανολογίας επιλέγουν μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – Γ’ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (*)

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2Θ + 5Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4(Θ + Ε)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ (*)

3Θ + 3Ε

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

23 ΩΡΕΣ

(*) Τα μαθήματα με αστερίσκο είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – Γ’ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ (*)

2Θ + 7Ε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (*)

3Θ + 4Ε

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3(Θ + Ε)

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

2(Θ + Ε)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2(Θ + Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

23 ΩΡΕΣ

(*) Τα μαθήματα με αστερίσκο είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα.