Παρουσίαση τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο/Η πτυχιούχος Υπάλληλος Δοιηκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να εργαστεί ως

Α) Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • τηρεί τα λογιστικά βιβλία Α΄και Β΄κατηγορίας, εκδίδει συγκεντρώνει,ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά στοιχεία του λογιστηρίου της Οικονομικής Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ ),της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση.
 • Επίσης,συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με ασφαλιστικά ταμεία,παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών των πελατών ,φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές, παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων,πρώτων και βοηθητικών υλών,κτλ.),
 • χειρίζεται τις μηχανές γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,συμπληρώνει έντυπα για την εφορία, για τα τελωνεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες και συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Είναι επάγγελμα που απαιτεί μεθοδικότητα και ορθολογική σκέψη. 

Β) Υπάλληλος Διοίκησης με αρμοδιότητες να: 

 • χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της
 • διοίκησης της επιχείρισης μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί από τον Προϊστάμενο,
 • επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της επιχείρισης,με σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και καθοδήγηση από ανώτερους υπαλλήλους,
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων,
 • συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών και βοηθά στη διενέργεια ερευνών Marketing.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί σε :

 • Δημόσιες Υπηρεσίες – Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες , Λογιστικά Γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Βιομηχανίες
 • Χρηματιστήριο
 • Χρηματιστηριακά γραφεία – Ασφαλιστικά ταμεία

Διδασκόμενα μαθήματα

Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα

Αρχές Γενικής Λογιστικής  3Θ
Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας 2Θ
Χρήση Η/Υ(Λογιστικά Φύλλα) 2Ε
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη 2Θ
Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου 2Θ
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 2Θ
Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ  3Ε
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου 2Ε
Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας* 4Θ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων* 3Θ
Αγγλικά(Οικονομική Ορολογία) 2Θ
Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών 3Θ
Δημόσιες Σχέσεις 1Θ
Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων 2Θ
Λογιστικές Εφαρμογές-Γ΄ Κατηγορίας Μηχανογραφημένη Λογιστική 4Ε
Eργασίες Σύγχρονου Γραφείου 4Ε

*Με κόκκινη γραμματοσειρά επισημαίνονται τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών
1) Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προυπηρεσία ως βοηθός λογιστή) 
2) Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (5ετής προυπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός Δ’ τάξεως και εξετάσεις)

Οι κάτοχοι άδειας Δ΄ Τάξης έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β΄ κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 €. Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Δ΄ Τάξης έχουν οι εξής: Κάτοχοι Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97. 

Άδεια Δ΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε. 
Στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου – κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή, 

Οι κάτοχοι αδείας Δ΄ τάξης μπορούν μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος και επιμορφωτικά σεμινάρια να αποκτήσουν άδεια Γ΄ τάξης. 
Πέραν της Γ΄ τάξης δεν δικαιούται άδεια ανώτερης τάξης 

Οι κάτοχοι άδειας Γ΄ Τάξης έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας μέχρι το όριο της Β΄ κατηγορίας, δηλαδή μέχρι του ποσού των 1.500.000 €. Σε όσους από τους δικαιούχους Γ΄ τάξης έχουν, αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997, υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα, τουλάχιστον Τριών (3) χρήσεων, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας άδεια άσκησης επαγγέλματος Γ΄ τάξης με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μέχρι του ποσού των 900.000 ΕΥΡΩ (Άρθρο 13,παρ. 4 του Νόμου 2771/99) Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού.